Filomena Gallo, Gianni Baldini e Gian Giacomo Pisotti